voorwaarden:

algemeen

1.          De Stichting Nationale Veulenveiling Prinsjesdag (hierna: ‘NVP’) veilt via de website www.embryoauction.com embryo’s bij opbod, (hierna: ‘de veiling’).

2.          De relatie tussen NVP en de verkoper is een overeenkomst van opdracht.

3.          Waar in deze veilingvoorwaarden melding wordt gemaakt van embryo’s dient telkens desnodig eveneens te worden begrepen de (draag)merrie daarvan.

4.          Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen NVP en de verkoper en op de relatie tussen NVP en de bieder/koper. Zowel de verkoper als de bieder/koper neemt geheel voor eigen rekening en risico deel aan de veiling. NVP is jegens de verkoper en de bieder/koper in geen geval gehouden tot meer of andere verplichtingen dan in deze veiling voorwaarden omschreven.

5.          Een koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de verkoper en de bieder/koper. NVP is niet gebonden aan overeenkomsten tussen de verkoper en de bieder/koper. NVP kan in geen geval als verkoper of bieder/koper worden aangemerkt.

6.          Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor of ten behoeve van NVP werkzaam zijn of waren. De bepalingen in deze veilingvoorwaarden zijn rechtstreeks op deze (rechts)personen van toepassing, als waren zij zelf NVP.

7.          De deelneming aan de veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze veilingvoorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de deelnemer zelf te hanteren voorwaarden.

de veiling

8.          NVP danwel een door NVP samengestelde selectiecommissie selecteert de embryo’s die in aanmerking komen voor deelname aan de veiling. Een besluit van NVP/de selectiecommissie ter zake is bindend. NVP/de selectiecommissie is bevoegd advies in te winnen bij derden, doch heeft te allen tijde het recht een embryo zonder opgaaf van redenen te weigeren, ook indien een embryo reeds voor de veiling is of zijn geselecteerd. NVP/de selectiecommissie is/zijn nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, de door de verkoper gemaakte kosten te voldoen.

9.          De geselecteerde embryo’s worden verkocht voetstoots zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden. De embryo’s worden bij opbod verkocht. Indien geen openingsbod wordt gedaan is NVP bevoegd te zakken. Indien dan alsnog geen bod komt, is het embryo niet verkocht. NVP heeft het recht de volgorde van de te verkopen embryo’s te wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren.

10.        Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gebo­den en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod definitief is geaccep­teerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprake­lijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Een verkoper die zijn embryo terugkoopt wordt beschouwd als bieder/koper en voor de alhier bedoelde verkoper gelden aldus eveneens alle bepalingen in deze veilingvoorwaarden die bieders/kopers betreffen.

11.        Het risico ter zake van de embryo’s, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de schade aan en veroorzaakt door embryo’s, gaat op het moment van gunning onmiddellijk over van de verkoper op de bieder/koper. Zolang NVP geen algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, blijft de verkoper eigenaar van de embryo. Onmiddellijk na gunning is de bieder/koper verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor schade zowel aan het embryo als door het embryo ontstaan.

informatie

12.        NVP heeft gepoogd de informatie betreffende de embryo’s op de website zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de pedigrees is erop gericht een indruk te geven van de kwali­teit van de embryo’s, zonder de pretentie volledig te zijn.

13.        Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper de juistheid van de informa­tie op de website te controleren en NVP voor de veiling schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij aan te geven welke wijzi­gingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.

14.        De verkoper is verplicht voorafgaand aan de veiling m.b.t. de drachtigheid een veterinair rapport aan NVP ter beschikking te stellen, opgesteld door een door hemzelf aangewezen veterinair. Op de veilingdag kan een afschrift van dit veterinair rapport worden ingezien. NVP houdt geen veterinaire inspectie c.q. keuring voorafgaand aan, op of na afloop van de veiling.

15.        De bieders/kopers zijn verplicht op verzoek van NVP informatie te verschaf­fen omtrent hun financiële gegoedheid, waarbij zij op eerste afroep bescheiden aan NVP dienen over te leggen waaruit deze gegoedheid blijkt. Door deelname aan de veiling machtigen de bieders/kopers NVP informatie in te winnen bij derden over hun financiële gegoedheid.

16.        Met uitzondering van de koopsom zijn alle tarieven en prijzen in deze veilingvoorwaarden inclusief BTW. Over de koopsom wordt uitsluitend BTW in rekening gebracht indien verkoper BTW-plichtig is. Als dit het geval is wordt dit bij het embryo op de website vermeld. Ook als de Landbouwregeling van toepassing is, wordt dit bij het embryo op de website vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om ook deze op de website op te nemen informatie tijdig en juist te verstrekken en vervolgens te controleren en NVP voorafgaand aan de veiling schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij concreet aan te geven welke wijzi­gingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.

kosten en betaling

17.        Het inschrijfgeld is een commissie van 10% over de koopsom bij een koopsom tot en met € 7.000 met een minimum van € 500, 11% over de koopsom bij een koopsom van € 7.001 tot en met € 9.000, 12% over de koopsom bij een koopsom van € 9.001 tot en met € 11.000, 13% over de koopsom bij een koopsom van € 11.001 en hoger. Het minimumbedrag van € 500 is door de verkoper aan NVP verschuldigd vanaf het moment dat verkoper de opdracht tot verkoop heeft ondertekend.

18.        Naast het inschrijfgeld is de verkoper een bedrag van € 50 per embryo verschuldigd als bijdrage in het zogenoemde kostenfonds. Gelden in dit fonds zal NVP beheren en aanwenden om de verkopers, waarvan het embryo om wat voor reden dan ook niet wordt afgenomen, mogelijk een tegemoetkoming te kunnen doen toekomen. De betreffende verkoper kan geen enkele aanspraak maken op deze tegemoetkoming en zowel criteria op basis waarvan eventueel uitkering plaatsvindt als de omvang daarvan zijn volledig ter beoordeling van NVP. NVP is evenmin gehouden opgave te doen van de reden tot (weigering) van uitkering. Uitkering uit het kostenfonds betekent in geen enkel geval erkenning van aansprakelijkheid door NVP.  

19.        Op het moment dat de verkoper het minimumbedrag aan inschrijfgeld overeenkomstig het bepaalde sub 17 verschuldigd wordt aan NVP, zal hij ervoor zorgdragen dat het bedoelde bedrag binnen 14 dagen is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting NVP onder vermelding van het inschrijfnummer. Het embryo wordt pas toegelaten tot de veiling, nadat hij bescheiden heeft overgelegd waaruit blijkt dat het bedoelde bedrag volledig is voldaan.

20.        De bieder/koper dient onmiddellijk na veiling de koopsom, vermeerderd met 10% opgeld en (indien van toepassing) BTW over de koopsom, vermeerderd met de kosten van de draagmerrie en (indien van toepassing) BTW over deze kosten, alsmede (indien van toepassing) de verzekeringskosten te betalen aan NVP, in euro’s zonder enige korting of inhouding.

21.        Indien de bieder/koper hiermee in gebreke is, heeft NVP het recht het embryo onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling aan NVP te voldoen. De bieder/koper heeft geen aanspraken ingeval van een hogere opbrengst na herveiling.  

22.        Slechts met voorafgaand schriftelijk verkregen toestemming van NVP heeft een bieder/koper het recht giraal of middels een eenmalige incasso-opdracht (met voldoende saldo op de onderliggende bankrekening) te betalen, waarbij het verschuldigde binnen 3 dagen na de veiling op het rekeningnummer van NVP dient te zijn bijge­schreven. NVP heeft onder andere het recht voornoemde toestemming te onthouden indien de bieder/koper zijn financiële gegoedheid naar oordeel van NVP niet aantoont of geen danwel onvoldoende zekerheid stelt middels een bankgarantie of anders­zins. NVP heeft het recht de door haar gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken indien naar haar oordeel twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de bieder/koper of over de door hem gestelde zekerheid.

23.        Betaling aan enig ander dan NVP bevrijdt de verkoper of de bieder/koper niet van de betalingsverplichtingen jegens NVP. Zolang NVP geen algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen blijft de verkoper eigenaar van de embryo.

24.        Indien NVP niet binnen 3 dagen na de veiling algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvan­gen, is de bieder/koper van rechtswege in verzuim en verplicht om naast het overig verschuldigde aan en ten behoeve van NVP een vergoeding te betalen ter grootte van 12% over de koopsom, vermeerderd met een rente van 1,5% per maand over het totaal verschuldigde, te berekenen vanaf de veiling tot het tijdstip van algehele betaling.

25.        Indien NVP niet binnen 3 dagen na de veiling algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, heeft NVP voorts het recht zonder ingebrekestelling namens de verkoper en zonder zijn toestemming de koop als ontbonden te beschouwen. De verkoper en de bieder/koper blijven in dat geval jegens NVP gehouden om aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van NVP betreffen.

26.        Indien de bieder/koper of de verkoper in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen jegens NVP te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die NVP daar­door maakt voor rekening van de bieder/koper danwel de verkoper, met een minimumbedrag van € 1.000.

27.        Indien en pas nadat aan alle (betalings)verplichtingen jegens NVP is voldaan door zowel de verkoper als de bieder/koper, zal NVP uiterlijk 10 dagen  na melding door verkoper van levering als bedoeld sub 32, de koopsom aan de verkoper voldoen. Indien de bieder/koper overeenkomstig het bepaalde sub 35 tot en met 37 aan NVP melding maakt van een stalondeugd, en daarover een geschil ontstaat, is NVP echter niet gehouden tot betaling aan de verkoper, noch tot terugbetaling aan de bieder/koper. NVP is eerst gehouden tot bedoelde betaling aan de verkoper of bedoelde terugbetaling aan de bieder/koper, indien en zodra vorenbedoeld geschil (o.a.) overeenkomstig het bepaalde sub 35 tot en met 37 ten voordele van de verkoper respectievelijk de bieder/koper is afgewikkeld.

afwezigheid embryo’s op de veiling

28.        Een geselecteerd embryo dient aan de veiling deel te nemen, bij gebreke waarvan de verkoper naast zijn overige betalingsverplichtingen aan NVP een vergoeding is verschuldigd ter grootte van € 10.000, vermeerderd met een rente van 1,5% per maand over het totaal verschuldigde, te berekenen vanaf datum veiling tot het tijdstip van algehele betaling.

29.        Indien een embryo naar oordeel van de verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de veiling zal kunnen deelnemen, dan dient dit tijdig, schriftelijk en met omschrijving van de aandoening aan NVP te worden medegedeeld, waarna een door NVP aangewezen veterinair de aard van de aandoening zal vaststellen. De vaststelling van die veterinair ter zake is bindend. Indien de verkoper aan en naar bindend oordeel van die veterinair geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het embryo (tijdig) te onderzoeken, danwel indien het embryo door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, is de verkoper de sub 28 genoemde vergoeding aan NVP verschuldigd.

30.        Indien een door voornoemde veterinair al dan niet goedgekeurhet embryo niet aan de veiling deelneemt, dient de verkoper in ieder geval de door NVP gemaakte kosten te voldoen, met een minimumbedrag van € 500.

aanlevering, verwijdering en levering embryo’s

31.        Levering van een embryo door de verkoper aan de bieder/koper dient plaats te vinden direct, zijnde niet later dan 3 dagen, nadat de bieder/koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan (overeenkomstig het bepaalde sub 21, aldus betaling aan NVP). NVP meldt de vorenbedoelde betaling door de bieder/koper zo spoedig mogelijk aan de verkoper, en de verkoper meldt de daaropvolgende levering zo spoedig mogelijk schriftelijk aan NVP.  Elke levering anders dan voormeld en overigens bepaald in deze veilingvoorwaarden is volledig voor risico van de verkoper.

32.        De verkoper levert het embryo aan de bieder/koper door bezitsverschaffing op het door de bieder/koper binnen de landsgrenzen aan te geven adres. De kosten daarvan zijn voor rekening van de verkoper. Levering vindt plaats binnen de in deze veilingvoorwaarden genoemde termijnen.

stalondeugden

33.        Verkopers zijn verplicht hun draagmerrie(s) vrij van stalondeugden aan te leveren, te laten veilen en te leveren en geven een dienovereenkomstige garantie af. Indien de wet en/of jurisprudentie over betreffende garantie en/of duur daarvan dwingend anders bepalen, geldt bedoelde dwingende andere bepaling.

34.        Indien de bieder/koper bij de draagmerrie stalondeugden constateert dient de bieder/koper uiterlijk binnen 7 dagen na levering bij de nieuwe eigenaar NVP hiervan schriftelijk met omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte te stellen. Alsdan zal NVP de draagmerrie op een door haar te bepalen locatie onderbrengen, teneinde de draagmerrie door een door haar aan te wijzen veterinair op de door de bieder/koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. De bedoelde veterinair stelt de aard en ernst van de stalondeugden bindend vast. Indien naar oordeel van die veterinair van door de bieder/koper omschreven stalondeugden sprake is, dan dient de verkoper de ter zake gemaakte kosten, waaronder voor wat betreft de stalling, het transport en die veterinair, aan NVP te voldoen. De bieder/koper dient de bedoelde kosten aan NVP te voldoen indien naar oordeel van die veterinair geen sprake is van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden. De verkoper dient het embryo en de draagmerrie direct en op eigen kosten terug te nemen, tegen terugbetaling van de koopsom, indien de koop rechtsgeldig wordt ontbonden of vernietigd.

35.        Indien de bieder/koper niet binnen voornoemde termijn van 7 dagen na levering op voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden niet vaststelt, vervalt het recht van de bieder/koper de koop te ontbinden of een beroep te doen op een wilsgebrek, tenzij de wet en/of jurisprudentie daaromtrent dwingend anders bepalen.

ontbinding en vernietiging

36.        Indien de koop rechtsgeldig door de bieder/koper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de verkoper en de bieder/koper gehouden aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens NVP te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van NVP betreffen. De koop kan worden ontbonden of vernietigd met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.

aansprakelijkheid

37.        NVP is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie aangaande het embryo.

38.        NVP is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in het veterinair rapport en de informatie tijdens de veiling.

39.        NVP is niet aansprakelijk voor schade voor, tijdens of na de veiling door of aan personen, goederen of embryo’s geleden.

40.        Ter zake van de embryo’s sluit NVP geen verzekering af ten behoeve van de verkopers en bieders/kopers. Aangezien verkopers geheel voor eigen rekening en risico aan de veiling deelnemen, adviseert NVP verkopers bedoelde verzekering zelf af te sluiten. NVP adviseert de bieders/kopers eveneens bedoelde verzekering af te sluiten, direct na aankoop van embryo’s.

41.        Ingeval van dood van het embryo op de dag van de veiling, terwijl de betreffende verkoper of bieder/koper geen uitkering op grond van een eventueel zelf afgesloten verzekering ontvangt, zal NVP het inschrijfgeld aan de betreffende verkoper of het opgeld aan de betreffende bieder/koper terugbetalen.

42.        NVP is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Hieronder valt tevens de wanbetaling van de bieder/koper.

43.        NVP sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van NVP en/of diegenen die voor of ten behoeve van NVP werkzaam zijn of waren.

44.        Een ieder die schade toebrengt aan goederen en/of gebouwen van (danwel gebruikt door) NVP en/of van diegenen die voor NVP werkzaam zijn of waren, is aansprakelijk voor deze schade.

overig

45.        Indien ter zake van de overgang van geveilde embryo’s naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nulta­rief, verplicht de bieder/koper zich alle daartoe noodzake­lijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.

46.        Indien toepassing van een bepaald BTW-tarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet correct blijkt, is de bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest indien het juiste BTW-tarief was toegepast. Op verzoek van NVP is de bieder/koper verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan NVP te voldoen. De bieder/koper vrijwaart NVP in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden sub 45. Daarbij is de bieder/koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die NVP maakt, met een minimumbedrag van € 1.000.

47.        Alle kosten, tarieven, provisies en vergoedingen zijn gebaseerd op de belastingwetgeving, geldend op 1 januari 2015. Mocht de wetgeving op enig moment veranderen, is NVP gerechtigd alle kosten, tarieven, provisies en vergoedingen aan te passen.

conversie

48.        Indien een of meer van in deze veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, bereik en doel daarvan.

geschillen

49.        Indien bij een gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen en/of over de gunning, is NVP bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken. Ingeval van vorenbedoeld verschil van mening omtrent het laatste bod is NVP bevoegd de verkoop bij opbod te doen continueren.

50.        Indien NVP de notaris verzoekt een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen. De notaris is gedurende de veiling tevens bevoegd te oordelen over geschillen van andere aard dan ter zake van de biedingen en gunningen.

51.        De rechtsverhoudingen tussen NVP, de bieder/koper en de verkoper zijn uitsluitend onder­worpen aan Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Geschillen, anders dan die ingevolge het bepaalde sub 49 en 50 aan het oordeel van NVP of de notaris zijn onderworpen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

The English version is available at the office. In case of differences between the Dutch and the English version the Dutch text is binding.

Registreer u gratis!

Om mee te kunnen bieden op www.embryoauction.com dient u zich eerst te registreren